Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Wiro Dakwerken BV KvK 528 07 401

1. Aanbiedingen en bevestigingen

1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij bij de opgaaf anders is bepaald, niet langer dan 8 dagen na dato geldig.

2. Indien niet binnen 8 dagen na dato de juistheid van de inhoud van een schriftelijke opdrachtbevestiging wordt ontkend, zijn leverancier en afnemer hieraan gebonden.

3. Tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn algemene voorwaarden, bedingen of bepalingen welke afwijken van deze verkoopvoorwaarden op de door ons afgesloten verkoopovereenkomsten niet van toepassing.

4. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij het een expertise rapport / offerte voor koop of verzekering betreft evt. monsters worden alleen ter kennisname gezonden.

5. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 8 dagen gegronde bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt zijn.

2. Belastingen enz.

1. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege of het aangeboden of te leveren werk of daarin verwerkte grondstoffen en materialen dan wel op het transport daarvan, na de aanbieding of het tot stand komen der overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan de afnemer in rekening gebracht.

1. Indien de regelingslonen van werknemers in het dakdekkersbedrijf in binnen- en buitenland na de aanbieding of het tot stand komen van de opdracht krachtens wettelijk voorschrift of met goedkeuring van overheidswege worden verhoogd, is de leverancier bevoegd de daaruit voortvloeiende hogere kosten van het te leveren werk in rekening te brengen aan de afnemer, die verplicht is deze kosten te betalen.

3. Levering en risico

1. Bij levering franco werk reizen de goederen voor rekening en risico van de leverancier.

2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de afnemer.

3. Molestrisico komt steeds ten laste van de afnemer.

4. Bij levering franco werk op de wal behoeft de leverancier de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen water. Levering geschiedt steeds naast voer- of vaartuig, terwijl de afnemer is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft de afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

4. Afwijkende levering

1. Bij meerdere of mindere levering van materiaal of arbeid, is voor de leverancier niet bindend de overeengekomen eenheidsprijs, evenmin de eenheidsprijs van een bestek. Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen en in gemeenschappelijk overleg te bepalen prijs.

2. Bij levering anders dan gesteld in het werk zijn de kosten van het maken van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven dook- en boorgaten alsmede de kosten van het accorderen na het stellen, slechts in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.

5. Prijs

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en gelden uitsluitend voor de in onze aanbiedingen en opdrachtbevestigingen vermelde hoeveelheden en afmetingen. Wij behouden ons het recht voor tussen de tijdstippen van de overeenkomsten en de leveringen plaatsgevonden verhogingen van grondstoffen- en materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten en transportkosten boven de oorspronkelijke verkoopprijzen door te berekenen. Kostendalingen zullen dienovereenkomstig worden verrekend, voor zover deze aan ons eveneens worden gerestitueerd.

6. Aanvaarding en reclame

1. Aanmerkingen op de kwaliteit van het materiaal en bewerking van geleverde goederen, welke meer dan 8 dagen na de levering door de leverancier worden ontvangen, zijn nimmer geldig.

2. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist herkend.

3. Verwerkte goederen worden geacht te zin goedgekeurd, onverminderd het recht van de afnemer ingevolge de wet in geval van geborgen gebreken.

4. Reclames geven de niet het recht de betaling van het niet betwiste deel der vordering op te schorten

7. Levertijden

1. Levertijden zijn niet bindend, tenzij daaromtrent een bijzondere overeenkomst is getroffen.

2. Elke overeengekomen leveringstermijn gaat steeds op een dag, waarop de volledige gegevens, welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier.

3. Wanneer de leverancier volgens overeenkomst zelf in het werk maten moet vaststellen of ontvangen gegevens in het werk moeten controleren, dan gaat de levertijd in op een moment, waarop redelijkerwijs kan worden geacht, dat opmeting of controle kan zijn geschied.

4. Op de afnemer rust de plicht bij het opmeten of controleren door de leverancier assistentie te verlenen door het gedetailleerd aangeven van maten van aansluitend niet-dakdekkerswerk en door in het algemeen die gegevens te verschaffen, welke het de leverancier mogelijk maken nauwkeurig maten van het te leveren werk te bepalen.

5. Met betrekking tot de leveringsplicht van de leverancier geldt als overmacht algemene of partiƫle werkstaking, bedrijfsstoring en uitsluiting, welke verband houden met de levering, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog, in- of uitvoerverbod, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, vriezend weer, sneeuwval, regenval, abnormale waterstand in Nederland of in de betrokken landen.

8. Kwaliteit

1. Monsters van pannen etc. moeten als typen worden beschouwd, zoals kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

2. Bij levering op keur, moet de keuring steeds plaatsvinden ter plaatse, waar de levering geschiedt.

9. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven, voor zover zij nog niet zijn verwerkt, ons eigendom tot dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Voordien mag niet ten nadele van ons over de goederen worden beschikt zoals door verpanding of door eigendomsoverdracht tot zekerheid.

10. Betaling

1. De goederen moeten worden betaald uiterlijk 14 dagen na elke gehele of gedeeltelijke levering en wel zonder korting, tenzij andere betalingswijze overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling zal een rente van 3% per maand in rekening gebracht worden, gerekend vanaf de vervaldatum. Bij ingebreke blijven met enige betaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten op te schorten. Eventuele kosten van vervolging en interventie wegens wanbetaling komen ten laste van de koper. Wij zijn ten allen tijde gerechtigd van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

11. Aansprakelijkheid

1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor materiƫle schade, welke een rechtstreeks gevolg is van eventuele gebreken aan de geleverde goederen. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het factuurbedrag.

12. Reclame

1. Eventuele reclames worden uitsluitend in behandeling genomen, voor zover deze bij ons schriftelijk aangetekend zijn ingediend, binnen een week na iedere levering. Reclames betreffende geleverde aantallen dienen daarenboven onmiddellijk telefonisch te worden gemeld.

13. Toepasselijk recht, geschillen en opschriften

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig diens statuten, zoals deze luidden op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

2. Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en geen middel tot interpretatie.

3. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14. Garantie

1. Bij onvoldoende onderhoud op producten waar (schriftelijke) garantie op wordt gegeven, of behandeling c.q. bewerking / betreding door derden, vervalt de garantie.

2. Onder voldoende onderhoud wordt verstaan het geregeld schoonmaken van het dak / goten e.d. door de afnemer of door bovengenoemd bedrijf.

3. Wij staan niet garant voor reparaties aan daken, goten e.d. die niet door ons bedrijf vernieuwd c.q. gerenoveerd zijn.

4. Wiro Dakwerken BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor (gevolg)schade ten gevolgen van de dakrenovatie en/of andere werkzaamheden welke uitgevoerd worden. Schade aan stucwerk, scheuren en/of andere schade is voor risico van bewoner/eigenaar/huurder van het betreffende pand.